Profil školy

  • starostlivosť o materinský jazyk a kultúrne hodnoty národnej minulosti,
  • výučba anglického jazyka od 1. ročníka,
  • posilnením časovej dotácie hodín cudzieho jazyka rozvíjanie získaných jazykových schopností v 1. cudzom jazyku od 3. ročníka a od 6. ročníka v 2. cudzom jazyku,

  • rozvoj čitateľskej gramotnosti vo všetkých predmetoch,
  • rozvoj IKT počas vyučovania a v rámci záujmových krúžkov,
  • rozvoj kreativity, talentu, záujmu žiakov poskytovaním širokej škály záujmových krúžkov,
  • vzdelávanie a starostlivosť o integrovaných žiakov v bežnej triede ZŠ – školský psychológ a špeciálny pedagóg pre začlenených, žiakov
  • individuálna práca s nadanými žiakmi a dosahovanie výborných výsledkov na olympiádach a súťažiach,
  • podpora exkurzií so vzdelávacím a výchovným charakterom