Projekty

„Starostlivosť o hygienu a zdravie detí na ZŠ“

V období výskytu rôznych vírusových chorôb je veľmi žiaduce zabezpečiť kvalitnú hygienickú starostlivosť, ktorá v prevencii proti nákazovým chorobám zohráva prvoradú úlohu. Medzi dlhodobými cieľmi našej školy patrí vytvorenie zdravého prostredia pre žiakov a výchova detí ku zdravému životnému štýlu, zdravým životným návykom.  Naša škola úspešne predložila projekt s názvom Starostlivosť o hygienu a zdravie detí na ZŠ . Získané finančné prostriedky sme využili na kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení na prvom poschodí základnej školy. Súčasťou projektu bolo aj vzdelávanie žiakov v oblasti prevencie, dodržiavanie osobnej hygieny,  formovanie ich zdravotného uvedomovania a vzťah k ochrane zdravia. Uskutočnenou rekonštrukciou sa nám podarilo  dosiahnuť a zabezpečiť požiadavky na bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia žiakov i ostatných osôb užívajúcich sociálne zariadenia našej školy.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.