Vážení rodičia, priatelia školy!

Rodičovské združenie pri Základnej škole Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským v Šamoríne vás s úctou žiada o 2% z vašich daní. Našim cieľom je podpora školy, aby naše deti mali zabezpečené krásne a moderné prostredie na štúdium.

Za podporu vám vopred ďakujeme!

Formulár sa dá stiahnuť tu: Vyhlásenie

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 356263560195
Obchodné meno: Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola Mátyása Korvína
s vyučovacím jazykom maďarským – Šamorín
Sídlo: Rybárska 1093/2, 93101 Šamorín
Č.ú.: SK64 7500 0000 0040 3036 2086  ČSOB Banka

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika školy

 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským má právnu subjektivitu od 1.1.1998. V roku 2000 dostala čestný názov Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským. 
Škola sa nachádza na okraji mesta, budova je trojposchodová, odovzdaná bola v roku 1991 a v roku 2005 bola zrekonštruovaná z Európskych fondov. Za účelom hospodárneho vykurovania objektu bola v tom istom roku vybudovaná vlastná kotolňa. Okolo budovy školy sa nachádza areál, bezpečnosť a bezhlučnosť okolia zabezpečuje zalesnená plocha.

V školskej budove sa nachádza 22 kmeňových tried a 6 malých tried pre skupinové vyučovanie, odborné učebne fyziky, chémie, prírodopisu, výtvarnej, geografie, etickej výchovy, výpočtovej techniky a jazykové laboratórium. Odborné učebne umožňujú efektívne realizovať učebné osnovy. V rámci projektu Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice bola zmodernizovaná školská knižnica, v ktrorej sa nachádza okolo 5 000 kníh. V budove sa nachádzajú dve telocvične pre športové hry a gymnastiku.

Škola je plnoorganizovaná, navštevuje ju približne 500 žiakov. Od roku 2006 je v škole zavedený aj nultý ročník. V ročníkoch 1-9 sa vyučuje v dvoch alebo troch triedach.

Z celkového počtu žiakov je 72% priamo z mesta Šamorín, 25% zo školských obvodov (Trnávka, Macov, Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Hamuliakovo, Mierovo, Blatná na Ostrove, Báč, Kalinkovo) a 3% z mimoškolských obvodov. Žiaci deviateho ročníka boli prijatí na nimi vybrané stredné školy. Školu navštevuje ročne 4-5 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s ktorými sa postupuje na základe individuálneho vzdelávacieho programu. Obsah, forma a postupy vo vyučovaní sú konzultované so špeciálnym pedagógom a psychológom.

Od roku 1999 pôsobí pri Rodičovskom združení školy Občianske združenie Fond podpory, ktorého cieľom je vecná a finančná podpora bývalých žiakov školy s výborným prospechom a veľmi dobrým správaním, ktorí by však pre finančnú situáciu rodiny nemohli navštevovať strednú alebo vysokú školu. V roku 2007 bol založený aj program Solidaris Alfa, v rámci ktorého má žiak nárok na podporu obedov, ak mesačný príjem rodičov nepresahuje určitú hranicu.

Súčasťou školy je aj školský klub detí a školská jedáleň. Činnosť školského klubu detí so 7 oddeleniami nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu prácu školy, pozostáva z odpočinkovej, rekreačnej, záujmovej činnosti a prípravy na vyučovanie. Školský klub detí pôsobí v ranných hodinách od 6.30 do 7.30 a v popoludňajších hodinách do 17 hodín.