Iskolánk küldetésnyilatkozata

Dorothy Law Holte gondolatait magunkénak vallva neveljük, oktatjuk diákjainkat, nyugodt, demokratikus légkörben, az életkori sajátosságok figyelembe vételével, a tudomány fejlődését, az élet változásait szem előtt tartva.

Az iskola mottója:

 „Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
 megtanulnak türelmesnek lenni.
 Ha a gyerekek dicsérve élnek,
 megtanulják megbecsülve érezni magukat.
 Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
 megtanulják megtalálni a szeretetet a világban.“

Az oktató-nevelő munkánk kiemelt területei

A magyar nyelv műveltségünk feltétele, kultúránk hordozója, ezért fontos feladatnak tekintjük a nyelvi kommunikációs nevelés, az alapkészségek, az írás, az értő olvasás, a helyes beszéd, és a nyelvtani ismeretek elsajátítását, nemzeti kultúránk ápolását, és a hagyományok megőrzését.

Fontosnak tartjuk a szlovák nyelv elsajátítását, fejlesztjük tanulóink kommunikációs képességeit.

A matematikai ismeretek területén az alapkészségek kialakítására törekszünk. A matematika tanításunk célja a műveletek, az emlékezés, a megfigyelés, a megértés, a logikai ítélőképesség, és az absztrakciós képesség fejlesztése. Az oktatást olyan színvonalon igyekszünk tartani, hogy végzőseink, gond nélkül folytathassák tanulmányaikat a középiskolákon.

Az idegen nyelv oktatása az első évfolyamtól kezdve emelt szintű óraszámban történik. A képzés célja, hogy tanulóink a hétköznapi helyzetekben is tudják a nyelvet használni. Szerezzék meg a szükséges alapismereteket, és legyen általános ismeretük az adott nyelvet beszélő országokról. Az idegen nyelv oktatása az első évfolyamtól nyelvszakköri formában történik, a harmadik évfolyamtól lehetőség van az emelt szintű nyelvtanulásra.

Az iskolai testnevelés célja a nagyfokú szellemi megterhelés ellensúlyozása, a mozgáshiány pótlása, a mozgáskultúra fejlesztése.

A számítástechnikai órák célja, hogy tanulóink számítógépes alapismeretekre tegyenek szert, és azokat tudják alkalmazni a többi tanítási órán is. Fontos feladatnak tartjuk, hogy tanulóink tájékozódni tudjanak a világhálón. Szakköri foglalkozásokon már az első évfolyamtól lehetősége van a tanulóknak, hogy elsajátítsák a legkorszerűbb informatikai-kommunikációtechnikai eszközök használatát.

Nagy figyelmet fordítunk a tanulók esélyegyenlőségének megteremtésére. A tanítási óránkon differenciált foglalkozásokkal igyekszünk a lemaradásokat és a hiányosságokat pótolni. Tanórán kívül korrepetálásra is lehetőséget nyújtunk tanulóinknak, különös tekintettel a kilencedik évfolyamban a felvételi előkészítők során.

A tehetséggondozás a szakköri tevékenységben, ill. a csoportbontás lehetőségében valósul meg az iskolánkon. Célunk, hogy a tehetséges tanulókat minél előbb felismerjük, ösztönözzük, és felkészítsük őket a versenyeken való sikeres szereplésre.

Az iskola cél- és feladatrendszere

Iskolánk fontos feladatnak tekinti, hogy hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakozásához, segítse szellemi, testi fejlődésüket, és az egészséges életmód kialakítását. A pedagógiai tevékenységeink középpontjában az emberközpontú nevelés áll, legfontosabb feladatunk a személyiség sokoldalú fejlesztése, és az emberi értékek továbbadása. Külön célként tűztük ki a toleranciát, elfogadni a másságot, és tisztelni az emberi méltóságot.

Iskolánk értékei

 • az élethosszig tartó tanulás alapjainak megteremtése,
 • gyermekközpontúság,
 • tolerancia, egymás megbecsülése,
 • a természet tisztelete, a környezet védelme,
 • egészséges életmódra nevelés,
 • kreativitás- és gondolkodásfejlesztés,
 • a magyarságtudat erősítése,
 • az egyéni képességek fejlesztése, tehetséggondozás,
 • a tanulók felkészítése a továbbtanulásra,
 • jó eredmények elérése az országos méréseken,
 • színvonalas oktatás,
 • sokoldalú szakköri tevékenység,
 • esélyegyenlőség biztosítása,
 • hagyományőrzés,
 • nyitottság, korszerőség, fogékonyság az új iránt,
 • szakképzett pedagógusok,
 • versenyekre való felkészítés.